Bài tập Toán Lớp 1 - Nhận biết điểm. Đoạn thẳng

Bài tập Toán Lớp 1 - Nhận biết điểm. Đoạn thẳng

Câu 1:

Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 2:

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

pdf 7 trang Đào Hạnh 08/04/2024 940
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán Lớp 1 - Nhận biết điểm. Đoạn thẳng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Toán lớp 1 - Nhận biết Điểm - Đoạn thẳng 
Câu 1: 
Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu? 
A. 7 
B. 8 
C. 9 
D. 10 
Câu 2: 
Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
Câu 3: 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào? 
A. Hình A 
B. Hình B 
C. Hình C 
D. Hình D 
Câu 4: 
Xem hình rồi chọn nhận xét đúng? 
A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B. 
B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau. 
C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B. 
Câu 5: 
Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình 
vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng? 
A. 5 
C. 6 
C. 7 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
D. 8 
Câu 6: 
Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
Câu 7: 
Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng? 
Trả lời: 
Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất ...... đoạn thẳng. 
Câu 8: 
Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm? 
A. 1 điểm 
B. 2 điểm 
C. 3 điểm 
Câu 9: 
Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? 
A. 9 
B. 10 
C. 11 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
D. 12 
Câu 10: 
Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? 
A. 13 
B. 15 
C. 16 
D. 18 
Đáp án - Nhận biết Điểm - Đoạn thẳng 
Câu 1: 
Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu? 
A. 7 
B. 8 
C. 9 
D. 10 
Câu 2: 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
Câu 3: 
Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào? 
A. Hình A 
B. Hình B 
C. Hình C 
D. Hình D 
Câu 4: 
Xem hình rồi chọn nhận xét đúng? 
A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B. 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau. 
C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B. 
Câu 5: 
Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình 
vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng? 
A. 5 
C. 6 
C. 7 
D. 8 
Câu 6: 
Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6 
Câu 7: 
Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng? 
Trả lời: 
Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất ...... đoạn thẳng. 
3
Câu 8: 
Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm? 
A. 1 điểm 
B. 2 điểm 
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
Cô Trang – 0948.228.325 
-------------***---------------- 
Gia sư TÀI ĐỨC VIỆT tại nhà uy tín, chất lượng cao 
Hotline: 0936.128.126 Email:taiducviet@gmail.com 
C. 3 điểm 
Câu 9: 
Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? 
A. 9 
B. 10 
C. 11 
D. 12 
Câu 10: 
Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây? 
A. 13 
B. 15 
C. 16 
D. 18 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_toan_lop_1_nhan_biet_diem_doan_thang.pdf