Đề thi học sinh giỏi cấp Trường môn Toán Lớp 1 (Có đáp án) - Phòng GD&ĐT Thanh Chương

Đề thi học sinh giỏi cấp Trường môn Toán Lớp 1 (Có đáp án) - Phòng GD&ĐT Thanh Chương

Bài 4 : (1 điểm) Viết số chẵn lớn nhất có 2 chữ số.

 Số đó là : .

Bài 5: (1 điểm)

 Điền vào mỗi một số chẵn từ 0 đến 10 sao cho các số trên mỗi cạnh của hình tam giác cộng lại có kết quả bằng nhau.

 

doc 3 trang Cát Tiên 03/06/2024 450
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp Trường môn Toán Lớp 1 (Có đáp án) - Phòng GD&ĐT Thanh Chương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐIỂM
 PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG
 CỤM CHUYÊN MÔN CÁT NGẠN 2 SBD
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2012 – 2013 
MÔN: TOÁN- LỚP 1
(Thời gian làm bài 60 phút) 
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
55 + 43 37 - 5 7 + 12 95 - 35
 .. .. .. ..
 .. .. .. ..
 .. .. ... . ...
Bài 2: (2 điểm):
 a. Viết các số sau:
 Năm mươi lăm: ........ Bốn mươi mốt: ............
b. Đọc các số: 99: ............................................................................
 33: ............................................................................. 
Bài 3: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống. 
=
9
=
7
 
Bài 4 : ( 1 điểm ) Viết số chẵn lớn nhất có 2 chữ số.
 Số đó là : ....................
Bµi 5 ( 1 ®iÓm) 
 Điền vào mỗi một số chẵn từ 0 đến 10 sao cho
 các số trên mỗi cạnh của hình tam giác cộng lại có kết quả 
bằng nhau.
 (Mçi sè chØ ®iÒn 1 lÇn)
 Học sinh không viết vào phần này.
 Bài 6 : ( 1,5 điểm) An hỏi Hà : " Năm nay mẹ bạn bao nhiêu tuổi ? ". Hà trả lời : 
" Tuổi của bố mình là số liền sau của số 38, còn mẹ mình ít hơn bố 5 tuổi ".Hỏi hiện nay mẹ bạn Hà bao nhiêu tuổi ? 
 Giải
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 Đáp số:.........tuổi
Bài 7: ( 0,5 điểm)
 Hình bên có ........ hình tam giác
HƯỚNG DẪN CHẤM – MÔN TOÁN LỚP 1
Câu 1: (2 điểm):
Đặt tính và làm phép tính đúng mỗi bài cho 0,5đ.
Câu 2: (2điểm)
Viết đúng, đọc đúng mỗi số cho 0,5đ
Câu 3:( 2điểm)
Viết đúng mỗi phép tính cho 1đ
Câu 4: (1điểm) Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số: 98
Câu 5. HS điền đúng theo yêu cầu cho (1điểm). HS có thể điển:
 10 
 4 0 
 2 8 6
 Câu 6:(1,5điểm) Bài giải:
 Tuổi của bố bạn Hà là: 39 (tuổi) ( Cho 0,5 điểm)
 Tuổi của mẹ bạn Hà là: 39 - 5 = 34 (tuổi) ( Cho 0,75 điểm)
 Đáp số: 34 tuổi ( 0,25 điểm)
 ( Nếu HS không nêu được tuổi của bố mà làm gộp luôn: đối với Hs lớp 1 cũng cho điểm tối đa) 	 Tuổi của mẹ bạn Hà là: 39 - 5 = 34 (tuổi) 
 Đáp số: 34 tuổi 
Câu 7 ( 0,5điểm): Đáp án: Có 12 hình tam giác.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_sinh_gioi_cap_truong_mon_toan_lop_1_co_dap_an_pho.doc