Chữ viết hoa

Chữ viết hoa

Chữ viết hoa A gồm 3 nét cơ bản:

- Nét 1: Gần giống nét móc ngược (trái) nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên.

- Nét 2: Móc phải.

- Nét 3: Lượn ngang.

 

docx 36 trang Đào Hạnh 08/04/2024 1271
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chữ viết hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
FB: thiepngan Nhóm: GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
 Chữ viết hoa A gồm 3 nét cơ bản:
- Nét 1: Gần giống nét móc ngược (trái) nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên.
- Nét 2: Móc phải.
- Nét 3: Lượn ngang.
Chữ A viết hoa (Kiểu 2) gồm 2 nét cơ bản:
- Nét 1: Cong kín, cuối nét lượn vào trong ( giống nét viết chữ hoa O).
- Nét 2: Móc ngược phải ( giống nét 2 ở chữ hoa U).
Chữ Ă viết hoa gồm 4 nét cơ bản:
- Nét 1, nét 2, nét 3: giống như chữ A.
- Nét 4: Nét cong dưới (nhỏ) trên đỉnh đầu chữ A(dấu á).
Chữ Â viết hoa gồm 5 nét cơ bản:
- Nét 1, nét 2, nét 3: giống như chữ A.
- Nét 4, nét 5: Là hai nét thẳng xiên ngắn nối nhau, tạo thành nét gẫy, nhọn ở phía trên
(dấu mũ).
Chữ B viết hoa gồm 2 nét cơ bản:
- Nét 1: Gần giống nét móc ngược (trái) nhưng phía trên hơi lượn sang phải, đầu móc cong vào phía trong.
- Nét 2: Kết hợp của 2 nét cơ bản (cong trên và cong phải) nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ.
	Nét viết chữ hoa C là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ.
 Chữ D viết hoa là kết hợp của 2 nét cơ bản: lượn 2 đầu (dọc) và cong phải nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ.
 Chữ Đ viết hoa gồm 2 nét cơ bản:
- Nét 1: Như chữ viết hoa D.
- Nét 2: Thẳng ngang(ngắn) nằm trên đường kẻ 2.
	Chữ viết hoa E là kết hợp của 3 nét cơ bản: 1 nét cong dưới (gần giống như đầu chữ hoa C nhưng hẹp hơn); 2 nét cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở giữa thân chữ.
	 Chữ viết hoa Ê gồm 3 nét:
 - Nét 1: Như chữ hoa E.
- Nét 2, nét 3: Là 2 nét thẳng xiên ngắn (trái- phải).
 Chữ viết hoa G gồm 2 nét:
 - Nét 1: Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ ( gần giống chữ hoa C)
- Nét 2: Khuyết dưới.
- Nét 2, nét 3: Là 2 nét thẳng xiên ngắn (trái- phải).
 Chữ viết hoa H gồm 3 nét:
 - Nét 1: Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và lượn ngang(giống nét 1 ở chữ hoa I)
- Nét 2: Là kết hợp của 3 nét cơ bản: khuyết dưới, khuyết trên và móc phải.
- Nét 3: Thẳng đứng ( giữa đoạn nối của 2 nét khuyết).
 Chữ viết hoa I gồm 2 nét:
 - Nét 1: Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và lượn ngang.
- Nét 2: Móc ngược trái( đầu nét hơi lượn, cuối nét lượn hẳn vào trong. Gần giống nét 1 ở chữ viết hoa B)
 Chữ viết hoa k gồm 3 nét:
- Nét 1: Là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và lượn ngang(giống nét 1 ở chữ hoa I).
- Nét 2: Móc ngược trái( đầu nét hơi lượn, cuối nét lượn hẳn vào trong).
- Nét 3: Là kết hợp của 2 nét cơ bản: móc xuôi phải và móc ngược phải nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở giữa thân chữ.
Nét viết chữ hoa L là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong dưới, lượn dọc và lượn ngang nối liền nhau, tạo vòng to ở đầu chữ (gần giống phần đầu các chữ viết hoa C, G) và vòng xoắn nhỏ( nét thắt) ở chân chữ( giống chân chữ viết hoa D)
 Chữ viết hoa M gồm 4 nét:
- Nét 1: Móc ngược trái (gần giống nét 2 ở chữ hoa K nhưng hơi lượn đầu sang bên phải).
- Nét 2: Thẳng đứng( hơi lượn một chút ở cuối nét).
- Nét 3: Thẳng xiên ( hơi lượn ở hai đầu).
- Nét 4: Móc ngược phải.
 Chữ viết hoa N gồm 3 nét:
- Nét 1: Móc ngược trái (giống nét 1 ở chữ viết hoa M).
- Nét 2: Thẳng xiên.
- Nét 3: Móc xuôi phải( hơi nghiêng)
 Chữ viết hoa N kiểu 2 gồm 2 nét:
- Nét 1: Móc 2 đầu lượn vào trong (giống nét 1 ở chữ viết hoa M kiểu 2)
- Nét 2: Là kết hợp của 2 nét cơ bản: lượn ngang và cong trái nối liền nhau, tạo 1 vòng xoắn nhỏ phía trên(giống nét 3 ở chữ M viết hoa kiểu 2). 
 Chữ viết hoa O là nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ.
 Chữ viết hoa Ô gồm 3 nét:
- Nét 1: Giống chữ viết hoa O.
- Nét 2, nét 3: Là 2 nét thẳng xiên ngắn nối nhau, tạo thành nét gẫy, nhọn ở phía trên
(dấu mũ).
 Chữ viết hoa Ơ gồm 2 nét:
- Nét 1: Giống chữ viết hoa O.
- Nét 2: Nét cong nhỏ (nét râu).
 Chữ viết hoa P gồm 2 nét:
 - Nét 1: Móc ngược trái, phía trên hơi lượn, đầu móc cong vào phía trong (giống nét 1 ở chữ viết hoa B).
 - Nét 2: Cong trên (hai đầu nét lượn vào trong không đều nhau).
 Chữ viết hoa Q gồm 2 nét:
 - Nét 1: Cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ (giống chữ hoa O).
 - Nét 2: Lượn ngang( như làn sóng).
 Chữ viết hoa R gồm 2 nét:
 - Nét 1: Móc ngược trái, phía trên hơi lượn, đầu móc cong vào phía trong (giống nét 1 ở các chữ viết hoa B,P)
 - Nét 2: Là kết hợp của hai nét cơ bản: cong trên (đầu nét lượn vào trong) và móc ngược(phải) nối liền nhau, tạo vòng xoắn giữa thân chữ (tương tự như chữ viết hoa B).
 Nét viết chữ hoa S là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và móc ngược (trái) nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ (giống phần đầu chữ viết hoa L); cuối nét lượn vào trong.
 	Nét viết chữ hoa T là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong trái(nhỏ), lượn ngang(ngắn) và cong trái(to) nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ.
 Chữ viết hoa U gồm 2 nét:
 - Nét 1: Móc 2 (đầu trái- phải).
 - Nét 2: Móc ngược(phải).
 Chữ viết hoa Ư gồm 3 nét:
 - Nét 1, nét 2: Giống chữ viết hoa U.
 - Nét 3: Cong nhỏ (nét râu).
 Chữ viết hoa V gồm 3 nét:
 - Nét 1: là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong trái và lượn ngang (giống ở đầu các chữ viết hoa H,J,K)
 - Nét 2: lượn 2 đầu (dọc).
 - Nét 3: Móc xuôi (phải), lượn ở phía dưới.
 Nét viết chữ hoa X là kết hợp của 3 nét cơ bản: móc hai đầu(trái), lượn hai đầu(xiên) và móc hai đầu(phải).
 Chữ viết hoa Y gồm 2 nét:
 - Nét 1: Móc hai đầu( giống chữ viết hoa U)
 - Nét 2: Khuyết dưới.
Chữ D viết hoa là kết hợp của 2 nét cơ bản: lượn 2 đầu (dọc) và cong phải nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ.
 Nét viết hoa chữ là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong trái, cong phải và lượn ngang ( tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ).
Chữ viết hoa gồm 3 nét cơ bản: 
 - Nét 1: Móc hai đầu (trái) đều lượn vào trong.
 - Nét 2: Móc xuôi (trái).
 - Nét 3: Là kết hợp của hai nét cơ bản: lượn ngang và cong trái nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ phía trên.
 Nét viết hoa (kiểu 2) là kết hợp của các nét cơ bản: móc hai đầu ( trái- phải), cong phải và cong dưới (tạo vòng xoắn nhỏ).
 Chữ viết hoa gồm 3 nét cơ bản:
 - Nét 1: Móc hai đầu đều lượn vào trong ( giống nét 1 ở chữ hoa ).
 - Nét 2: Là kết hợp của hai nét cơ bản: lượn ngang và cong trái nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ phía trên ( giống nét 3 chữ viết hoa ).

Tài liệu đính kèm:

  • docxchu_viet_hoa.docx