Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 1 - Trường Tiểu học Minh Hòa

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 1 - Trường Tiểu học Minh Hòa

I. Circle the answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):

II) Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):

III) Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):

doc 4 trang Cát Tiên 03/06/2024 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 1 - Trường Tiểu học Minh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dau Tieng District -Education Department.
Minh Hoa Primary School
Class : 1
Full name :________________ 
SECOND - TERM
TEST
 Subject: English.
Time : 35 minutes
Mark (s)

I. Circle the answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):
1/ How are you?
I’m fine .Thank you.
I’m John.
2/ What color is this?
It’s black. n
It’s a bag.
3/ What’s this? 
Yes, it is. 
It’s a pen.
4/ Is this a book?
It’s a pen.
No, it is not.
II) Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):
1/ a.sit down.
 b. look at the board.

2/ a. Put your book away.
 b. Raise your hand.
3/ a. Open your book.
 b. Close your book.

4/ a. Stand up.
 b. Sit down.
5/ a. Is this a book? Yes, it is .
 b. Is this a pencil? Yes, it is. 
6/ a. It’s a chair.
 b. It’s a ruler.

III) Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):
Color; 	 is ; 	blue; 	book; 	name ; 	my
1/ What is your ?
2/ name is Andy.
3/ What this?
4/ It’s a 
5/ What is this?
6/ It’s a pencil. 
IV) Match the question with the right answer. (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):
1/ What’s your name?
2/ How are you?
3/ What’s this?
4/ Is this a ruler?
5/ What color is this?
It’s a desk.
It’s blue.
Yes, it is.
My name is Lan.
I’m fine. Thank you.

 1/_____ 2/______ 3/_______ 4/_______ 5/_______
V) Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):
T
A
G
A
1/	 2/
3/ 
K
O
O
	5/
R
I
A
H
E
L
P
P
4/
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH
I) Circle the answer. (2pts) :
1/ How are you?
a.I’m fine .Thank you.
b.I’m John.
2/ What color is this?
a.It’s black. n
b.It’s a bag.
3/ What’s this? 
a.Yes, it is. 
b.It’s a pen.
4/ Is this a book?
a.It’s a pen.
b.No, it is not.
II) Look and circle the answer a or b (1,5pts):
1/ a.sit down.
 b. look at the board.

2/ a. Put your book away.
 b. Raise your hand.
3/ a. Open your book.
 b. Close your book.

4/ a. Stand up.
 b. Sit down.
5/a.Is this a book? Yes, it is .
 b.Is this a pencil? Yes, it is. 
6/ a. It’s a chair.
 b. It’s a ruler.

Color; 	 is ; 	blue; 	book; 	name ; 	my
III) Fill the given words in the blanks. (1,5pts):
1/ What is your name ?
2/ My name is Andy.
3/ What is this?
4/ It’s a book 
5/ What color is this?
6/ It’s a blue pencil. 
IV) Match the question with the right answer. (2,5 pts):
1/ What’s your name?
2/ How are you?
3/ What’s this?
4/ Is this a ruler?
5/ What color is this?
 a.It’s a desk.
 b.It’s blue.
 c.Yes, it is.
 d.My name is Lan.
 e.I’m fine. Thank you.

 1/_d____ 2/__e____ 3/__a_____ 4/__c_____ 5/_b______
V) Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):
T
A
C
G
A
B
1/	 2/
3/ 
K
O
O
B
	5/
R
I
A
H
C
E
L
P
P
A
4/

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_tieng_anh_lop_1_truong_tieu_hoc_min.doc