Ôn toán cho bé

Ôn toán cho bé

HỌC TOÁN CÙNG BÉ

 

HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU

 

HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU

 

ĐẾN GIỜ RA CHƠI RỒI

 

ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG

 

HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU

 

ppt 73 trang Đào Hạnh 08/04/2024 990
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Ôn toán cho bé", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC TOÁN CÙNG BÉ 
2 
6 
5 
1 
8 
3 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
> 
< 
+ 
- 
= 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
2 
1 + 
1 = 
? 
6 
5 
1 
8 
3 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back to the first 
(Quay lại từ đầu) 
Back to the previous 
(Quay lại trang vừa qua) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
3 
1 + 
2 = 
? 
6 
5 
1 
8 
2 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
4 
1 + 
3 = 
? 
6 
5 
1 
8 
2 
3 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
5 
1 + 
4 = 
? 
6 
4 
1 
8 
2 
3 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
6 
1 + 
5 = 
? 
5 
4 
1 
8 
2 
3 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
7 
1 + 
6 = 
? 
5 
4 
1 
8 
2 
3 
9 
6 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
8 
1 + 
7 = 
? 
5 
4 
1 
7 
2 
3 
9 
6 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
1 + 
8 = 
? 
5 
4 
1 
7 
2 
3 
8 
6 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
1 + 
9 = 
? 
5 
4 
1 
7 
2 
3 
8 
6 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
3 
2 + 
1 = 
? 
5 
4 
1 
7 
2 
10 
8 
6 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
4 
2 + 
2 = 
? 
5 
3 
1 
7 
2 
10 
8 
6 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
5 
2 + 
3 = 
? 
4 
3 
1 
7 
2 
10 
8 
6 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
6 
2 + 
4 = 
? 
4 
3 
1 
7 
2 
10 
8 
5 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
7 
2 + 
5 = 
? 
4 
3 
1 
6 
2 
10 
8 
5 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
8 
2 + 
6 = 
? 
4 
3 
1 
6 
2 
10 
7 
5 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
2 + 
7 = 
? 
4 
3 
1 
6 
2 
10 
7 
5 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
2 + 
8 = 
? 
4 
3 
1 
6 
2 
9 
7 
5 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
4 
3 + 
1 = 
? 
10 
3 
1 
6 
2 
9 
7 
5 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
5 
3 + 
2 = 
? 
10 
3 
1 
6 
2 
9 
7 
4 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
6 
3 + 
3 = 
? 
10 
3 
1 
5 
2 
9 
7 
4 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
7 
3 + 
4 = 
? 
10 
3 
1 
5 
2 
9 
6 
4 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
8 
3 + 
5 = 
? 
10 
3 
1 
5 
2 
9 
6 
4 
7 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
3 + 
6 = 
? 
10 
3 
1 
5 
2 
8 
6 
4 
7 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
3 + 
7 = 
? 
9 
3 
1 
5 
2 
8 
6 
4 
7 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
5 
4 + 
1 = 
? 
9 
3 
1 
10 
2 
8 
6 
4 
7 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
6 
4 + 
2 = 
? 
9 
3 
1 
10 
2 
8 
5 
4 
7 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
7 
4 + 
3 = 
? 
9 
3 
1 
10 
2 
8 
5 
4 
6 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
8 
4 + 
4 = 
? 
9 
3 
1 
10 
2 
7 
5 
4 
6 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
4 + 
5 = 
? 
8 
3 
1 
10 
2 
7 
5 
4 
6 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
4 + 
6 = 
? 
8 
3 
1 
9 
2 
7 
5 
4 
6 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
6 
5 + 
1 = 
? 
8 
3 
1 
9 
2 
7 
5 
4 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
7 
5 + 
2 = 
? 
8 
3 
1 
9 
2 
6 
5 
4 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
8 
5 + 
3 = 
? 
7 
3 
1 
9 
2 
6 
5 
4 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
5 + 
4 = 
? 
7 
3 
1 
8 
2 
6 
5 
4 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
5 + 
5 = 
? 
7 
3 
1 
8 
2 
6 
5 
4 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
7 
6 + 
1 = 
? 
10 
3 
1 
8 
2 
6 
5 
4 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
8 
6 + 
2 = 
? 
10 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
6 + 
3 = 
? 
10 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
6 + 
4 = 
? 
9 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
8 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
8 
7 + 
1 = 
? 
9 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
7 + 
2 = 
? 
8 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
7 + 
3 = 
? 
8 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
9 
8 + 
1 = 
? 
8 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
8 + 
2 = 
? 
8 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP CỘNG SAU 
10 
9 + 
1 = 
? 
8 
3 
1 
7 
2 
6 
5 
4 
9 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
ĐẾN GIỜ RA CHƠI RỒI 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
Xem phim hài 
Xem GAGS 
Xem ảnh gia đình 
Nghe truyện cổ tích 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
1 
1 
? 
= 
> 
< 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
1 
2 
? 
< 
> 
= 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
3 
2 
? 
> 
< 
= 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
3 
4 
? 
< 
> 
= 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
4 
4 
? 
= 
> 
< 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
5 
6 
? 
< 
= 
> 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
5 
3 
? 
> 
= 
< 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
6 
7 
? 
< 
= 
> 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
7 
7 
? 
= 
< 
> 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
7 
9 
? 
< 
= 
> 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
8 
9 
? 
< 
= 
> 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
10 
9 
? 
> 
= 
< 
ĐIỀN DẤU TƯƠNG ỨNG VÀO Ô TRỐNG 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
10 
10 
? 
= 
> 
< 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
1 
2 - 
1 = 
? 
6 
5 
2 
8 
3 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
4 
5 - 
1 = 
? 
6 
5 
2 
8 
3 
1 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
3 
4 - 
1 = 
? 
6 
5 
2 
8 
4 
1 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
2 
7 - 
5 = 
? 
6 
5 
3 
8 
4 
1 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
1 
8 - 
7 = 
? 
6 
5 
3 
8 
4 
2 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
4 
10 - 
6 = 
? 
6 
5 
3 
8 
1 
2 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
2 
10 - 
8 = 
? 
6 
5 
3 
8 
1 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
1 
6 - 
5 = 
? 
6 
5 
3 
8 
2 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
5 
7 - 
2 = 
? 
6 
1 
3 
8 
2 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
1 
7 - 
6 = 
? 
6 
5 
3 
8 
2 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
5 
6 - 
1 = 
? 
6 
1 
3 
8 
2 
4 
9 
7 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
7 
10 - 
 3 = 
? 
6 
1 
3 
8 
2 
4 
9 
5 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 
HÃY LÀM PHÉP TRỪ SAU 
2 
10 - 
8 = 
? 
6 
1 
3 
8 
8 
4 
9 
5 
10 
Next (Học tiếp) 
Back (Quay lại) 

Tài liệu đính kèm:

  • ppton_toan_cho_be.ppt