Luyện đọc Lớp 1

Luyện đọc Lớp 1

- Thôn xóm, bản làng đã lên đèn. Trời đã về đêm. Chị ngồi

ngắm sao Hôm. Bé ôm gấu bông, nằm ngủ trên đệm.

- Bạn Tâm chăm làm: sáng sớm bạn đã vào rừng hái nấm

về nấu canh, buổi chiều bạn còn cặm cụi ra đầm lấy

bèo về cho lợn ăn.

- Bữa cơm hôm nay ngon quá: có tôm rang, cá kho và

món măng xào thơm lừng.

- Đêm qua, sau khi xem hội, cả nhà em cùng đi ăn kem

Tràng Tiền ở nhà hàng Sao Đêm.

- Buổi tối, Mèo ta trèo ngay lên giường, cái chăn ấm của

bé lấm tấm dấu chân mèo.

- Bé cho đàn gà con ăn tấm. Bố khen bé chăm làm.

- Bé Thơm bị ốm, hôm qua bà cho bé đi khám ở trạm y tế

xã.

pdf 100 trang Đào Hạnh 08/04/2024 2010
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luyện đọc Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
10 Nguyên âm có dấu thanh 
Không có 
dấu 
Có dấu 
Sắc ( Ù) 
Có dấu 
Huyền ( ø) 
Có dấu 
Hỏi ( Œ) 
Có dấu 
Ngã (~) 
Có dấu 
Nặng ( ÏÏ) 
i i Ù i Ø i Û i Õ ị 
u ú ù ủû ũ ụ 
ư ứ ừ ử ữ ự 
y ý ỳ ỷ ỹ ỵ 
o ó ò ỏ õ ọ 
ô ố ồ ổ ỗ ộ 
ơ ớ ờ ở ỡ ợ 
a á à ả ã ạ 
e é è ẻ ẽ ẹ 
ê ế ề ể ễ ệ 
2 
5 dấu thanh 
Sắc 
( Ù) i Ù ú ý ó á é 
Huyền 
( ø) i Ø ù ỳ ò à è 
Hỏi 
( Œ) i Û ủ ỷ ỏ ả ẻ 
Ngã 
(~) i Õ ũ ỹ õ ã ẽ 
Nặng 
( ÏÏ) ị ụ ỵ ọ ạ ẹ 
Các phụ âm 
b c d đ g h k 
l m n p - ph q - qu r s 
t v x y th ch kh 
nh gh gi ng ngh tr 
3 
c ch 
p ph 
g gi 
g gh t th n ng ngh 
k kh t tr 
n nh q qu 
4 
Luyện đọc âm b 
 ù ø Û ~ ï 
ba bá bà bả bã bạ 
be bé bè bẻ bẽ bẹ 
bê bế bề bể bễ bệ 
bi bí bì bỉ bĩ bị 
bo bó bò bỏ bõ bọ 
bô bố bồ bổ bộ 
bơ bớ bờ bở bỡ bợ 
bu bú bù bụ 
bư bứ bử bự 
Luyện đọc âm v 
 ù ø Û ~ ï 
va vá và vả vã vạ 
ve vé vè vẻ vẽ 
vê vế về vệ 
vi ví vì vỉ vĩ vị 
vo vó vò vỏ võ vọ 
vô vố vồ vỗ 
vơ vớ vờ vở vỡ vợ 
vu vú vù vũ vụ 
5 
Luyện đọc âm l 
 ù ø Û ~ ï 
la lá là lả lã lạ 
le lé lè lẻ lẽ lẹ 
lê lề lể lễ lệ 
li lí lì lị 
lo ló lò lõ lọ 
lô lố lồ lổ lỗ lộ 
lơ lớ lờ lở lỡ lợ 
lu lú lù lũ 
lư lừ lử lữ lự 
Luyện đọc âm h 
 ù ø Û ~ ï 
ha há hà hả hạ 
he hé hè hẻ hẹ 
hê hề hễ hệ 
hi hí hì hỉ 
ho hó hò họ 
hô hố hồ hổ hỗ hộ 
hơ hớ hờ hở 
hu hú hù hủ hũ hụ 
hư hứ hừ hử hự 
hy hý hỷ hỹ 
6 
Luyện đọc âm c 
 ù ø Û ~ ï 
ca cá cà cả cạ 
co có cò cỏ cọ 
cô cố cồ cổ cỗ cộ 
cơ cớ cờ cỡ 
cu cú cù củ cũ cụ 
cư cứ cừ cử cữ cự 
Luyện đọc âm n 
 ù ø Û ~ ï 
na ná nà nả nã nạ 
ne né nè nẻ 
nê nề nể nệ 
ni ní nì nỉ 
no nó nò nỏ nõ nọ 
nô nố nồ nổ nỗ nộ 
nơ nớ nờ nở nỡ nợ 
nu nụ 
nư nữ 
7 
Luyện đọc âm m 
 ù ø Û ~ ï 
ma má mà mả mã mạ 
me mé mè mẻ mẽ mẹ 
mê mế mề mể mễ mệ 
mi mí mì mỉ mĩ mị 
mo mó mò mỏ mõ mọ 
mô mồ mổ mộ 
mơ mớ mờ mở mỡ mợ 
mu mú mù mủ mũ mụ 
my mỹ 
Luyện đọc âm d 
 ù ø Û ~ ï 
da dá dã dạ 
de dé dè dẻ dẽ 
dê dế dề dể dễ 
di dí dì dĩ dị 
do dó dò dọ 
dô dỗ 
dơ dờ dợ 
du dù dủ dũ dụ 
dư dử dữ dự 
8 
 Luyện đọc âm đ 
 ù ø Û ~ ï 
đa đá đà đả đã 
đe đè đẻ đẽ 
đê đế đề để đễ đệ 
đi đì 
đo đó đò đỏ đọ 
đô đố đồ đổ đỗ độ 
đơ đớ đờ đỡ đợ 
đu đú đù đủ 
đư đứ đừ 
Luyện đọc âm t 
 ù ø Û ~ ï 
ta tá tà tả tã tạ 
te té tè tẻ tẽ 
tê tế tề tể tễ tệ 
ti tí tì tỉ tị 
to tó tò tỏ 
tô tố tồ tổ tỗ tộ 
tơ tớ tờ tợ 
tu tú tù tủ tụ 
tư tứ từ tử tự 
9 
Luyện đọc âm th 
 ù ø Û ~ ï 
tha thá thà thả 
the thé thè thẻ 
thê thế thề thể thệ 
thi thí thì thỉ thị 
tho thó thò thỏ thọ 
thô thố thồ thổ 
thơ thớ thờ thở thợ 
thu thú thù thủ thụ 
thư thứ thừ thử thự 
Luyện đọc âm x 
 ù ø Û ~ ï 
xa xá xà xả xã xạ 
xe xé xè xẻ 
xê xế xề xễ xệ 
xi xí xì xỉ xị 
xo xó xò xỏ xọ 
xô xố xồ xổ xộ 
xơ xớ xờ 
xu xú xù xủ xụ 
xư xứ xừ xử xự 
10 
Luyện đọc âm ch 
 ù ø Û ~ ï 
cha chà chả chã chạ 
che ché chè chẻ chẽ chẹ 
chê chế chề chệ 
chi chí chì chỉ chị 
cho chó chò chõ 
chô chố chỗ 
chơ chớ chờ chở chợ 
chu chú chù chủ 
chư chứ chừ chữ 
 Luyện đọc âm s 
 ù ø Û ~ ï 
sa sá sà sả sã sạ 
se sè sẻ sẽ 
sê sề 
si sí sì sỉ sĩ 
so sò sỏ sọ 
sô số sồ sổ sỗ sộ 
sơ sớ sờ sở sỡ sợ 
su sú sủ sụ 
sư sứ sử sự 
11 
Luyện đọc âm r 
 ù ø Û ~ ï 
ra rá rà rả rã rạ 
re ré rè rẻ rẽ 
rê rế rề rể rễ rệ 
ri rí rì rỉ 
ro ró rò rỏ rõ rọ 
rô rồ rổ rỗ rộ 
rơ rớ rờ rở rỡ rợ 
ru rú rù rủ rũ 
rư rử 
Luyện đọc âm k 
 ù ø Û ~ ï 
ke ké kè kẻ kẽ kẹ 
kê kế kề kể kệ 
ki kí kì kỉ kĩ kị 
ky ký kỳ kỷ kỹ kỵ 
12 
Luyện đọc âm kh 
 ù ø Û ~ ï 
kha khá khà khả 
khe khé khè khẻ khẽ 
khê khế khề khệ 
khi khí khì khỉ khị 
kho khó khò khỏ 
khô khố khồ khổ 
khơ khờ 
khu khú khù khụ 
khư khứ khừ khử 
 Luyện đọc âm g 
 ù ø Û ~ ï 
ga gá gà gả gã gạ 
go gò gõ gọ 
gô gồ gổ gỗ 
gơ gờ gở gỡ 
gu gú gù gụ 
gư gừ 
13 
Luyện đọc âm gh 
 ù ø Û ~ ï 
ghe ghé ghè ghẻ ghẹ 
ghê ghế ghề ghệ 
ghi ghì 
Luyện đọc âm qu 
 ù ø Û ~ ï 
qua quá quà quả quạ 
que què quẻ 
quê quế quệ 
quơ quớ quờ quở quỡ quợ 
quy quý quỳ quỷ quỹ quỵï 
Luyện đọc âm gi 
 ù ø Û ~ ï 
gia giá già giả giã 
gie gié giẻ giẽ 
gio gió giò giỏ 
giô giồ giỗ 
giơ giờ giở ï 
giu giú giũ 
giư giữ ï 
14 
Luyện đọc âm ng 
 ù ø Û ~ ï 
nga ngà ngả ngã ngạ 
ngo ngó ngò ngỏ ngõ ngọ 
ngô ngố ngồ ngổ ngỗ ngộ 
ngơ ngớ ngờ ngỡ ngợ 
ngu ngú ngủ ngũ ngụ 
ngư ngừ ngữ ngự 
Luyện đọc âm ngh 
 ù ø Û ~ ï 
nghe nghé nghè 
nghê nghề nghệ 
nghi nghí nghỉ nghị 
Luyện đọc âm tr 
 ù ø Û ~ ï 
tra trá trà trả trã 
tre trẻ 
trê trề trễ trệ 
tri trí trì trĩ trị 
tro trò trỏ trọ 
trô trố trồ trổ 
trơ trớ trờ trở trợ 
tru trú trù trủ trụ 
trư trứ trừ trữ 
15 
Luyện đọc lại âm th 
th a e ê i o ô ơ u ư 
th tha the thê thi tho thô thơ thu thư 
th thá thé thế thí thó thố thớ thú thứ 
th thà thè thề thì thò thồ thờ thù thừ 
th thả thẻ thể thỏ thổ thở thủ thử 
th thệ thị thọ thợ thụ thự 
Luyện đọc lại âm ch 
ch a e ê i o ô ơ u ư 
ch cha che chê chi cho â chơ chu chư 
ch ù ché chế chí chó chố chớ chú chứ 
ch chà chè chề chì chò chờ chù chừ 
ch chả chẻ chỉ û chở chủ 
ch chã chẽ chõ chỗ chữ 
ch chạ chẹ chệ chị chợ ï 
Luyện đọc lại âm kh 
kh a e ê i o ô ơ u ư 
kh kha khe khê khi kho khô khơ khu khư 
kh khá khé khế khí khó khố ù khú khứ 
kh khà khè khề khì khò à khờ khù khừ 
kh khả khẻ khỉ khỏ khổ khử 
kh khẽ 
kh ï khệ khị khụ 
16 
Luyện đọc lại âm ph 
ph a e ê i o ô ơ u 
ph pha phe phê phi pho phô phơ phu 
ph phá phé phế phí phó phố ù phú 
ph phà phè phì phò à phờ phù 
ph phả phỉ phổ phở phủ 
ph phũõ 
ph phệ phị phụ 
Luyện đọc lại âm nh 
nh a e ê i o ô ơ u ư 
nh nha nhe nhi nho nhô nhơ nhu như 
nh nhá nhé nhí nhó nhố nhớ nhú nhứ 
nh nhà nhè nhì nhò à nhờ nhừ 
nh nhả nhỉ nhỏ nhổ nhở nhủ nhử 
nh nhã nhễ nhĩ õ ã nhỡ nhũõ 
nh ï nhẹ ä nhị nhọ ä nhợ ï 
Luyện đọc lại âm gh 
gh e ê i 
gh ghe ghê ghi 
gh ghé ghế 
gh ghè ghề ghì 
gh ghẻ 
gh 
gh ghẹ ghệ 
17 
Luyện đọc lại âm qu 
qu a e ê ơ y 
qu qua que quê quơ quy 
qu quá ù quế quớ quýù 
qu quà què quờ quỳø 
qu quả quẻ quở quỷ 
qu quỡ quỹ 
qu quạ quệ quợ quỵ 
Luyện đọc lại âm gi 
gi a e o ô ơ u ư 
gi gia gie gio giô giơ 
gi giá gié gió ù giú 
gi già giò giồ giờ 
gi giả giẻ giỏ giở 
gi giã giẽ giỗ giũõ giữ 
gi ï ï 
Luyện đọc lại âm ng 
ng a o ô ơ u ư 
ng nga ngo ngô ngơ ngu ngư 
ng ù ngó ngố ngớ ngú ù 
ng ngà ngò ngờ ø ngừ 
ng ngả ngỏ ngổ ngủ û 
ng ngã ngõ ngỗ ngỡ ngũõ ngữ 
ng ngạ ngọ ngộ ngợ ngụ ngự 
18 
Luyện đọc lại âm ngh 
ngh e ê i 
ngh nghe nghê nghi 
ngh nghé nghí 
ngh nghè nghề 
ngh nghỉ 
ngh nghĩ 
ngh nghệ nghị 
Luyện đọc lại âm tr 
tr a e ê i o ô ơ u ư 
tr tra tre trê tri tro â trơ tru trư 
tr trá trí ù trố trớ trú trứ 
tr trà trề trì trò trồ trờ trù trừ 
tr trả trẻ trỏ trổ trở trủ û 
tr trã trễ trĩ õ õ trữ 
tr trệ trị trọ trợ trụ 
19 
an 
 ù ø Û ~ ï 
an án àn ản ãn ạn 
an ban đan lan tan than van 
án bán cán nán rán sán ván 
àn bàn màn nhàn sàn tàn tràn 
ản bản cản nản phản sản thản 
ãn giãn hãn lãn mãn nhãn vãn 
ạn bạn cạn hạn nhạn rạn vạn 
20 
 in 
 ù ø Û ~ ï 
in ín ìn ỉn ĩn ịn 
in khin min phin tin thin xin 
ín chín ghín kín nín tín xín 
ìn kìn khìn mìn nhìn thìn 
ỉn chỉn 
ĩn rĩn tĩn 
ịn bịn mịn rịn vịn 
en 
 ù ø Û ~ ï 
en én èn ẻn ẽn ẹn 
en đen hen len men phen sen 
én bén chén kén lén nén vén 
èn bèn đèn hèn kèn phèn rèn 
ẻn lẻn sẻn 
ẽn bẽn chẽn lẽn tẽn trẽn 
ẹn bẹn hẹn nghẹn nhẹn thẹn vẹn 
21 
on 
 ù ø Û ~ ï 
on ón òn ỏn õn ọn 
on con lon mon non son thon 
ón bón đón gión món nón rón 
òn còn đòn giòn hòn mòn tròn 
ỏn lỏn 
õn nõn 
ọn bọn chọn dọn gọn mọn nọn 
un 
 ù ø Û ~ ï 
un ún ùn ủn ũn ụn 
un đun giun mun phun run vun 
ún bún lún nhún phún sún 
ùn bùn cùn chùn gùn hùn lùn 
ủn mủn nhủn rủn bủn 
ũn nhũn 
ụn đụn lụn mụn sụn vụn 
22 
ăn 
 ù ø Û ~ ï 
ăn ắn ằn ẳn ẵn ặn 
ăn căn chăn khăn lăn nhăn trăn 
ắn bắn cắn chắn gắn hắn rắn 
ằn dằn giằn hằn lằn mằn trằn 
ẳn hẳn khẳn lẳn mẳn nhẳn 
ẵn chẵn đẵn nhẵn sẵn 
ặn cặn chặn dặn lặn mặn nặn 
ân 
 ù ø Û ~ ï 
ân ấn ần ẩn ẫn ận 
ân cân chân dân gân thân sân 
ấn cấn dấn giấn khấn lấn nhấn 
ần bần cần chần dần đần gần 
ẩn bẩn cẩn chẩn khẩn lẩn thẩn 
ẫn dẫn lẫn nhẫn phẫn thẫn vẫn 
ận bận cận chận giận hận rận 
23 
ên 
 ù ø Û ~ ï 
ên ến ền ển ễn ện 
ên bên hên lên nên rên sên 
ến bến đến hến mến nến sến 
ền bền dền đền kền mền nền 
ển hển 
ễn phễn 
ện bện nện nhện 
ôn 
 ù ø Û ~ ï 
ôn ốn ồn ổn ỗn ộn 
ôn côn chôn đôn gôn hôn khôn 
ốn bốn chốn đốn khốn nhốn rốn 
ồn bồn cồn chồn dồn đồn hồn 
ổn hổn tổn thổn 
ỗn hỗn 
ộn bộn độn hộn lộn nhộn rộn 
24 
ơn 
 ù ø Û ~ ï 
ơn ớn ờn ởn ỡn ợn 
ơn cơn đơn hơn lơn thơn trơn 
ớn đớn hớn lớn mớn ngớn trớn 
ờn chờn đờn giờn hờn lờn nhờn 
ởn nhởn phởn rởn 
ỡn cỡn giỡn 
ợn dợn gợn lợn rợn tợn trợn 
25 
am 
 ù ø Û ~ ï 
am ám àm ảm ãm ạm 
am cam ham lam nam sam tam 
ám cám dám đám nám tám xám 
àm càm đàm hàm làm nhàm phàm 
ảm cảm đảm lảm thảm nhảm khảm 
ãm hãm 
ạm cạm đạm hạm lạm nạm tạm 
im 
 ù ø Û ~ ï 
im ím ìm ỉm ĩm ịm 
im chim dim kim lim phim tim 
ím bím nhím phím tím thím mím 
ìm chìm dìm kìm lìm tìm 
ỉm lỉm mỉm nghỉm tỉm 
ĩm mĩm 
ịm lịm 
26 
em 
 ù ø Û ~ ï 
em ém èm ẻm ẽm ẹm 
em kem lem nem nhem tem xem 
ém chém kém lém ném xém mém 
èm kèm mèm thèm dèm rèm 
ẻm hẻm 
ẽm kẽm 
ẹm lẹm 
om 
 ù ø Û ~ ï 
om óm òm ỏm õm ọm 
om bom gom khom lom nom 
óm đóm khóm lóm móm nhóm tóm 
òm chòm dòm hòm khòm lòm nhòm 
ỏm chỏm tỏm 
õm bõm lõm mõm tõm 
ọm khọm lọm xọm 
27 
um 
 ù ø Û ~ ï 
um úm ùm ủm ũm ụm 
um chum lum 
úm cúm chúm núm nhúm túm xúm 
ùm cùm chùm đùm hùm tùm xùm 
ủm tủm thủm 
ũm hũm lũm mũm tũm 
ụm cụm chụm dụm đụm tụm 
ăm 
 ù ø Û ~ ï 
ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm 
ăm băm chăm hăm lăm năm tăm 
ắm cắm đắm lắm mắm nắm tắm 
ằm bằm cằm dằm hằm nằm tằm 
ẳm nẳm thẳm 
ẵm dẵm hẵm 
ặm bặm cặm dặm đặm 
28 
âm 
 ù ø Û ~ ï 
âm ấm ầm ẩm ẫm ậm 
âm câm đâm hâm lâm mâm tâm 
ấm cấm đấm lấm nấm tấm sấm 
ầm bầm cầm đầm hầm lầm mầm 
ẩm bẩm hẩm 
ẫm dẫm đẫm gẫm lẫm nghẫm sẫm 
ậm bậm chậm dậm đậm gậm thậm 
êm 
 ù ø Û ~ ï 
êm ếm ềm ểm ễm ệm 
êm chêm đêm nêm thêm têm 
ếm đếm nếm 
ềm đềm mềm thềm 
ễm chễm 
ệm đệm nệm 
29 
ôm 
 ù ø Û ~ ï 
ôm ốm ồm ổm ỗm ộm 
ộm hôm nôm nhôm rôm tôm 
ốm cốm đốm gốm lốm 
ồm cồm chồm gồm mồm nồm xồm 
ổm chổm dổm lổm xổm 
ộm cộm nộm trộm 
ơm 
 ù ø Û ~ ï 
ơm ớm ờm ởm ỡm ợm 
ơm bơm cơm đơm rơm thơm 
ớm chớm gớm mớm rớm sớm 
ờm bờm chờm gờm xờm 
ởm chởm dởm rởm tởm 
ỡm lỡm nỡm 
ợm bợm hợm lợm ngợm 
30 
at 
 ù ø Û ~ ï 
at át ạt 
át bát cát chát dát hát lát 
ạt bạt dạt đạt gạt hạt lạt 
et 
 ù ø Û ~ ï 
et ét ẹt 
ét bét chét ghét hét khét sét 
ẹt bẹt đẹt kẹt lẹt nghẹt tẹt 
31 
it 
 ù ø Û ~ ï 
it ít ịt 
\ 
ít bít chít đít hít khít lít 
ịt bịt chịt khịt mịt nịt tịt 
ot 
 ù ø Û ~ ï 
ot ót ọït 
ót cót hót lót mót rót sót 
ọït bọt đọt gọt giọt lọt mọt 
ut 
 ù ø Û ~ ï 
ut út ụt 
úùt bút cút chút đút gút hút 
ụt bụt cụt đụt hụt lụt tụt 
ăt 
 ù ø Û ~ ï 
ăt ắt ặt 
\ 
ắt bắt cắt dắt đắt hắt mắt 
ặt bặt chặt dặt lặt gặt mặt 
32 
ât 
 ù ø Û ~ ï 
ât ất ật 
ất bất cất đất hất mất vất 
ật bật cật lật mật thật vật 
êt 
 ù ø Û ~ ï 
êt ết ệt 
ết bết hết kết lết rết tết 
ệt bệt chệt hệt mệt sệt vệt 
ôt 
 ù ø Û ~ ï 
ôt ốt ột 
ốt cốt dốt đốt hốt mốt tốt 
ột bột cột hột lột dột một 
ơt 
 ù ø Û ~ ï 
ơt ớt ợt 
ớt bớt hớt phớt sớt thớt vớt 
ợt dợt đợt hợt lợt vợt 
33 
ưt 
 ù ø Û ~ ï 
ưt ứt ựt 
ứt bứt dứt đứt mứt 
ựt giựt phựt 
ap 
 ù ø Û ~ ï 
ap áp ạp 
áp cáp đáp gáp nháp pháp ráp 
ạp cạp đạp hạp nhạp rạp tạp 
34 
ep 
 ù ø Û ~ ï 
ep ép ẹp 
ép bép dép ghép kép lép mép 
ẹp bẹp đẹp hẹp kẹp nẹp thẹp 
ip 
 ù ø Û ~ ï 
ip íp ịp 
íp híp kíp líp nhíp típ míp 
ịp bịp dịp kịp nhịp 
op 
 ù ø Û ~ ï 
op óp ọp 
óp bóp cóp góp móp tóp móp 
ọp cọp họp mọp sọp tọp 
up 
 ù ø Û ~ ï 
up úp ụp 
úp cúp đúp lúp núp súp túp 
ụp cụp đụp lụp thụp xụp 
35 
ăp 
 ù ø Û ~ ï 
ăp ắp ặp 
ắp bắp cắp đắp gắp lắp nắp 
ặp cặp chặp gặp lặp 
âp 
 ù ø Û ~ ï 
âp ấp ập 
ấp bấp cấp chấp gấp hấp lấp 
ập bập cập đập gập hập lập 
êp 
 ù ø Û ~ ï 
êp ếp ệp 
ếp bếp nếp xếp 
ệp rệp 
ôp 
 ù ø Û ~ ï 
ôp ốp ộp 
ốp bốp cốp đốp lốp sốp 
ộp bộp cộp dộp độp gộp hộp 
36 
ơp 
 ù ø Û ~ ï 
ơp ớp ợp 
ớp chớp đớp hớp lớp nhớp 
ợp bợp chợp hợp lợp rợp 
ac 
 ù ø Û ~ ï 
ac ác ạc 
ác bác các đác gác khác phác 
ạc bạc hạc lạc mạc nạc tạc 
37 
ec 
 ù ø Û ~ ï 
ec éc ẹc 
éc léc méc néc téc 
ẹc khẹc 
oc 
 ù ø Û ~ ï 
oc óc ọc 
óc bóc cóc dóc góc hóc lóc 
ọc bọc cọc dọc đọc học lọc 
uc 
 ù ø Û ~ ï 
uc úc ục 
úc cúc đúc húc khúc lúc múc 
ục bục cục dục đục gục hục 
ăc 
 ù ø Û ~ ï 
ăc ắc ặc 
ắc bắc cắc đắc hắc lắc mắc 
ặc đặc giặc mặc nặc sặc tặc 
38 
âc 
 ù ø Û ~ ï 
âc ấc ậc 
ấc bấc gấc nhấc nấc tấc xấc 
ậc bậc 
ôc 
 ù ø Û ~ ï 
ôc ốc ộc 
ốc bốc chốc cốc dốc đốc gốc 
ộc bộc cộc gộc hộc lộc mộc 
ưc 
 ù ø Û ~ ï 
ưc ức ực 
ức bức chức dức đức hức lức 
ực bực cực đực hực lực mực 
39 
ach 
 ù ø Û ~ ï 
ach ách ạch 
ách bách cách hách lách mách nách 
ạch bạch cạch gạch hạch lạch mạch 
êch 
ếch ù ø Û ~ ï 
êch ếch ệch 
ếch hếch lếch nghếch thếch xếch 
ệch bệch kệch lệch 
ich 
 ù ø Û ~ ï 
ich ích ịch 
ích bích đích mích ních phích tích 
ịch bịch dịch địch hịch mịch lịch 
40 
anh 
 ù ø Û ~ ï 
anh ánh ành ảnh ãnh ạnh 
anh banh canh chanh danh ganh nanh 
ánh bánh cánh đánh gánh lánh mánh 
ành cành dành đành hành lành mành 
ảnh bảnh cảnh chảnh lảnh mảnh khảnh 
ãnh hãnh lãnh mãnh rãnh 
ạnh cạnh chạnh hạnh lạnh mạnh nạnh 
ênh 
 ù ø Û ~ ï 
ênh ềnh ểnh ễnh ệnh 
ênh bênh kênh khênh lênh mênh tênh 
ềnh bềnh dềnh đềnh kềnh lềnh tềnh 
ểnh chểnh dểnh khểnh vểnh 
ễnh đễnh tễnh 
ệnh bệnh lệnh mệnh khệnh 
41 
inh 
 ù ø Û ~ ï 
inh ính ình ỉnh ĩnh ịnh 
inh binh dinh đinh kinh linh minh 
ính bính chính đính kính lính sính 
ình bình đình hình lình mình sình 
ỉnh chỉnh đỉnh lỉnh khỉnh rỉnh tỉnh 
ĩnh chĩnh lĩnh tĩnh vĩnh 
ịnh bịnh định lịnh nịnh tịnh thịnh 
42 
ang 
 ù ø Û ~ ï 
ang áng àng ảng ãng ạng 
ang đang gang khang hang mang sang 
áng cáng đáng kháng láng máng sáng 
àng càng dàng đàng hàng màng nàng 
ảng bảng cảng lảng mảng sảng tảng 
ãng đãng hãng lãng vãng 
ạng dạng hạng lạng mạng nạng tạng 
ung 
 ù ø Û ~ ï 
ung úng ùng ủng ũng ụng 
ung cung dung đung khung lung nung 
úng búng cúng đúng nhúng phúng súng 
ùng cùng dùng đùng hùng mùng phùng 
ủng bủng đủng khủng lủng rủng sủng 
ũng cũng dũng đũng lũng sũng trũng 
ụng cụng dụng đụng rụng tụng trụng 
43 
ong 
 ù ø Û ~ ï 
ong óng òng ỏng õng ọng 
ong bong cong đong long mong nong 
óng bóng cóng đóng lóng móng nóng 
òng còng dòng đòng lòng mòng nòng 
ỏng bỏng hỏng lỏng mỏng phỏng 
õng bõng cõng chõng dõng nhõng tõng 
ọng bọng cọng đọng họng lọng trọng 
ông 
 ù ø Û ~ ï 
ông ống ồng ổng ỗng ộng 
ông bông công dông đông hông lông 
ống bống cống đống hống mống sống 
ồng bồng hồng lồng mồng nồng rồng 
ổng bổng cổng hổng khổng sổng 
ỗng bỗng rỗng trỗng 
ộng cộng dộng động lộng mộng rộng 
44 
ưng 
 ù ø Û ~ ï 
ưng ứng ừng ửng ững ựng 
ưng bưng cưng dưng hưng lưng nhưng 
ứng bứng cứng đứng hứng khứng trứng 
ừng bừng dừng đừng gừng mừng rừng 
ửng dửng lửng rửng tửng 
ững chững hững lững những sững thững 
ựng dựng đựng lựng nựng vựng chựng 
ăng 
 ù ø Û ~ ï 
ăng ắng ằng ẳng ẵng ặng 
ăng căng dăng găng hăng măng năng 
ắng đắng gắng hắng lắng mắng nắng 
ằng bằng chằng dằng đằng hằng rằng 
ẳng cẳng chẳng lẳng phẳng vẳng 
ẵng bẵng sẵng 
ặng đặng gặng lặng nặng nhặng rặng 
45 
âng 
 ù ø Û ~ ï 
âng ấng ầng ẩng ẫng ậng 
âng bâng dâng lâng nâng vâng 
ấng đấng hấng khấng nấng 
ầng tầng vầng 
ẩng ngẩng 
ẫng cẫng hẫng 
oi 
 ù ø Û ~ ï 
oi ói òi ỏi õi ọi 
oi coi moi ngoi nhoi toi thoi 
ói bói cói đói gói ngói nhói 
òi còi chòi đòi giòi lòi ngòi 
ỏi gỏi giỏi hỏi mỏi sỏi tỏi 
õi cõi dõi lõi ngõi sõi 
ọi chọi gọi lọi mọi trọi 
46 
ôi 
 ù ø Û ~ ï 
ôi ối ồi ổi ỗi ội 
ôi bôi côi đôi hôi khôi môi 
ối bối cối chối đối gối tối 
ồi bồi chồi đồi hồi mồi ngồi 
ổi bổi chổi đổi nổi sổi thổi 
ỗi cỗi dỗi đỗi lỗi mỗi rỗi 
ội bội cội dội đội gội hội 
ơi 
 ù ø Û ~ ï 
ơi ới ời ởi ỡi ợi 
ơi bơi chơi dơi khơi nơi phơi 
ới bới chới mới nới phới tới 
ời dời đời hời lời ngời thời 
ởi bởi cởi gởi hởi khởi sởi 
ỡi cỡi hỡi 
ợi đợi hợi lợi ngợi sợi giợi 
47 
ai 
 ù ø Û ~ ï 
ai ái ài ải ãi ại 
ai cai dai đai gai hai nai 
ái bái cái gái hái lái mái 
ài bài cài chài dài đài gài 
ải cải hải lải nải phải thải 
ãi bãi cãi đãi gãi hãi nhãi 
ại bại dại đại hại lại ngại 
ui 
 ù ø Û ~ ï 
ui úi ùi ủi ũi ụi 
ui chui lui mui nui sui tui 
úi búi cúi chúi múi núi thúi 
ùi bùi cùi chùi lùi mùi sùi 
ủi củi lủi mủi nhủi phủi rủi 
ũi cũi chũi mũi lũi 
ụi bụi cụi lụi rụi thụi trụi 
48 
ưi 
 ù ø Û ~ ï 
ưi ửi 
ửi chửi cửi gửi ngửi 
ay 
 ù ø Û ~ ï 
ay áy ày ảy ãy ạy 
ay bay cay đay hay lay may 
áy cáy đáy láy máy váy cháy 
ày bày cày đày mày này tày 
ảy bảy nảy xảy chảy thảy mảy 
ãy hãy nãy 
ạy cạy chạy lạy 
49 
ây 
 ù ø Û ~ ï 
ây ấy ầy ẩy ẫy ậy 
ây bây cây dây đây gây mây 
ấy bấy cấy đấy lấy mấy tấy 
ầy bầy cầy đầy gầy lầy rầy 
ẩy bẩy đẩy gẩy khẩy lẩy mẩy 
ẫy bẫy dẫy đẫy gẫy lẫy nẫy 
ậy bậy cậy dậy đậy gậy lậy 
uy 
 ù ø Û ~ ï 
uy úy ùy ủy ũy ụy 
uy duy huy nguy suy tuy truy 
úy húy túy thúy 
ùy chùy tùy 
ủy hủy tủy thủy 
ũy lũy 
ụy lụy tụy thụy 
50 
ia 
 ù ø Û ~ ï 
ia ía ìa ỉa ĩa ịa 
ia bia chia hia kia nia ria 
ía bía đía mía nghía tía vía 
ìa bìa chìa đìa kìa lìa thìa 
ỉa chỉa đỉa khỉa mỉa rỉa tỉa 
ĩa chĩa dĩa đĩa nĩa nghĩa 
ịa bịa địa lịa 
oa 
 ù ø Û ~ ï 
oa óa òa ỏa õa ọa 
oa hoa khoa loa ngoa toa thoa 
óa đóa góa hóa khóa lóa tóa 
òa hòa lòa nhòa tòa xòa 
ỏa hỏa khỏa tỏa thỏa xỏa 
õa lõa xõa 
ọa dọa đọa họa tọa 
51 
ua 
 ù ø Û ~ ï 
ua úa ùa ủa ũa ụa 
ua bua cua chua đua khua mua 
úa búa chúa lúa múa 
ùa bùa chùa đùa hùa lùa mùa 
ủa bủa của tủa 
ũa dũa đũa 
ụa bụa lụa 
ưa 
 ù ø Û ~ ï 
ưa ứa ừa ửa ữa ựa 
ưa cưa chưa dưa đưa mưa tưa 
ứa cứa chứa dứa đứa hứa nứa 
ừa bừa chừa dừa lừa ngừa thừa 
ửa cửa chửa lửa mửa nửa rửa 
ữa bữa chữa nữa sữa vữa 
ựa bựa cựa dựa lựa ngựa rựa 
52 
ao 
 ù ø Û ~ ï 
ao áo ào ảo ão ạo 
ao bao cao dao đao hao lao 
áo báo cáo gáo háo láo táo 
ào bào cào đào gào mào nào 
ảo bảo cảo chảo đảo hảo tảo 
ão bão hão lão mão não 
ạo bạo cạo dạo đạo gạo mạo 
eo 
 ù ø Û ~ ï 
eo éo èo ẻo ẽo ẹo 
eo beo đeo heo leo meo neo 
éo béo héo kéo khéo léo méo 
èo bèo đèo kèo lèo mèo tèo 
ẻo dẻo kẻo lẻo nẻo thẻo xẻo 
ẽo bẽo đẽo lẽo nhẽo 
ẹo bẹo kẹo lẹo mẹo tẹo thẹo 
53 
au 
 ù ø Û ~ ï 
au áu àu ảu ạu 
au cau đau lau mau nhau rau 
áu báu cáu háu láu máu náu 
àu bàu càu giàu làu màu nhàu 
ảu nhảu 
ạu cạu sạu 
âu 
 ù ø Û ~ ï 
âu ấu ầu ẩu ẫu ậu 
âu bâu câu dâu đâu lâu nâu 
ấu bấu cấu dấu đấu hấu nấu 
ầu bầu cầu dầu đầu hầu lầu 
ẩu cẩu chẩu lẩu tẩu 
ẫu dẫu mẫu nẫu 
ậu bậu cậu dậu đậu hậu lậu 
54 
êu 
 ù ø Û ~ ï 
êu ếu ều ểu ễu ệu 
êu bêu lêu kêu nêu rêu vêu 
ếu lếu mếu nếu sếu tếu vếu 
ều đều khều lều đều 
ểu đểu thểu 
ễu phễu 
ệu bệu lệu 
iu 
 ù ø Û ~ ï 
iu íu ìu ỉu ĩu ịu 
iu điu hiu liu miu tiu riu 
íu kíu líu nhíu ríu tíu 
ìu dìu đìu rìu thìu trìu xìu 
ỉu bỉu lỉu nghỉu thỉu xỉu 
ĩu bĩu tĩu trĩu 
ịu bịu chịu dịu địu khịu phịu 
55 
ưu 
 ù ø Û ~ ï 
ưu ứu ừu ửu ữu ựu 
ưu bưu cưu hưu lưu mưu sưu 
ứu cứu vứu 
ừu cừu trừu 
ửu bửu cửu sửu tửu 
ữu cữu hữu 
ựu cựu lựu tựu 
oe 
 ù ø Û ~ ï 
oe óe òe ỏe ọe 
oe hoe khoe ngoe toe loe 
óe khóe lóe ngóe tóe 
òe hòe xòe 
ỏe khỏe 
ọe họe 
56 
uê 
 ù ø Û ~ ï 
uê uế uề uể uệ 
uê huê khuê thuê xuê 
uế huế thuế tuế 
uề huề xuề 
uể xuể 
uệ huệ tuệ 
57 
iên 
 ù ø Û ~ ï 
iên iến iền iển iễn iện 
iên chiên diên điên hiên kiên miên 
iến biến chiến hiến kiến miến nghiến 
iền biền chiền điền hiền liền miền 
iển biển hiển triển 
iễn diễn liễn miễn tiễn viễn 
iện biện chiện diện điện hiện kiện 
iêm 
 ù ø Û ~ ï 
iêm iếm iềm iểm iễm iệm 
iêm chiêm diêm kiêm liêm niêm tiêm 
iếm biếm chiếm diếm hiếm kiếm liếm 
iềm diềm điềm hiềm liềm niềm tiềm 
iểm điểm hiểm kiểm xiểm 
iễm nhiễm 
iệm kiệm liệm niệm tiệm 
58 
iêt 
 ù ø Û ~ ï 
iêt iết iệt 
iết biết chiết khiết miết riết siết 
iệt biệt chiệt diệt liệt nhiệt thiệt 
iêp 
 ù ø Û ~ ï 
iêp iếp iệp 
iếp chiếp diếp hiếp kiếp liếp niếp 
iệp diệp điệp hiệp tiệp thiệp 
iêc 
 ù ø Û ~ ï 
iêc iếc iệc 
iếc biếc điếc liếc nhiếc tiếc xiếc 
iệc tiệc việc xiệc 
59 
iêng 
 ù ø Û ~ ï 
iêng iếng iềng iểng iễng iệng 
iêng chiêng kiêng khiêng liêng siêng thiêng 
iếng biếng điếng miếng tiếng viếng 
iềng chiềng kiềng niềng riềng 
iểng kiểng miểng 
iễng kiễng 
iệng liệng miệng 
iêu 
 ù ø Û ~ ï 
iêu iếu iều iểu iễu iệu 
iêu kiêu liêu miêu riêu siêu tiêu 
iếu biếu chiếu điếu hiếu khiếu miếu 
iều chiều diều điều miều nhiều tiều 
iểu biểu chiểu điểu hiểu kiểu tiểu 
iễu liễu miễu nhiễu 
iệu diệu điệu hiệu kiệu liệu thiệu 
60 
ươn 
 ù ø Û ~ ï 
ươn ướn ườn ượn 
ươn bươn lươn vươn 
ướn mướn rướn 
ườn lườn sườn trườn vườn 
ượn lượn mượn vượn 
ươm 
 ù ø Û ~ ï 
ươm ướm ườm ượm 
ươm bươm gươm rươm tươm 
ướm bướm rướm 
ườm cườm lườm rườm chườm 
ượm đượm gượm lượm 
61 
ươt 
 ù ø Û ~ ï 
ươt ướt ượt 
ướt lướt mướt thướt 
ượt dượt hượt mượt rượt sượt trượt 
ươp 
 ù ø Û ~ ï 
ươp ướp ượp 
ướp cướp mướp 
ượp nượp 
ươc 
 ù ø Û ~ ï 
ươc ước ược 
ước bước cước chước hước khước nước 
ược cược được lược tược xược 
62 
ương 
 ù ø Û ~ ï 
ương ướng ường ưởng ưỡng ượng 
ương cương dương đương gương hương lương 
ướng bướng chướng hướng sướng tướng vướng 
ường cường chường dường đường hường lường 
ưởng chưởng hưởng tưởng thưởng trưởng xưởng 
ưỡng cưỡng dưỡng lưỡng ngưỡng 
ượng dượng gượng lượng nhượng sượng tượng 
ươi 
 ù ø Û ~ ï 
ươi ưới ười ưởi ưỡi ượi 
ươi bươi mươi ngươi tươi 
ưới cưới dưới lưới rưới tưới 
ười cười đười lười mười người 
ưởi bưởi sưởi 
ưỡi cưỡi lưỡi 
ượi rượi 
ươu 
 ù ø Û ~ ï 
ươu ướu ượu 
ươu bươu hươu 
ướu bướu 
ượu rượu 
63 
uôn 
 ù ø Û ~ ï 
uôn uốn uồn uộn 
uôn buôn khuôn luôn muôn tuôn 
uốn cuốn muốn 
uồn buồn chuồn luồn nguồn tuồn 
uộn cuộn muộn 
uôm 
 ù ø Û ~ ï 
uôm uốm uồm uộm 
uôm chuôm duôm 
uốm nhuốm 
uồm buồm 
uộm luộm nhuộm thuộm 
64 
uôt 
 ù ø Û ~ ï 
uôt uốt uột 
uốt buốt chuốt muốt nuốt suốt tuốt 
ượt buột chuột ruột tuột vuột 
uôc 
 ù ø Û ~ ï 
uôc uốc uộc 
uốc cuốc đuốc guốc chuốc 
uộc buộc cuộc chuộc luộc thuộc 
uông 
 ù ø Û ~ ï 
uông uống uồng uổng uỗng uộng 
uông buông chuông đuông huông muông nuông 
uống cuống huống luống muống xuống 
uồng buồng chuồng luồng ruồng tuồng 
uổng thuổng 
uỗng muỗng 
uộng chuộng ruộng 
65 
uôi 
 ù ø Û ~ ï 
uôi uối uồi uổi uỗi uội 
uôi chuôi đuôi muôi nuôi nguôi suôi 
uối cuối chuối đuối muối nuối suối 
uồi ruồi 
uổi duổi đuổi tuổi 
uỗi chuỗi duỗi muỗi 
uội cuội muội nguội 
uân 
 ù ø Û ~ ï 
uân uấn uần uẩn uẫn uận 
uân huân khuân luân tuân xuân 
uấn huấn tuấn 
uần tuần thuần 
uẩn luẩn xuẩn 
uẫn tuẫn 
uận luận thuận 
66 
uât 
 ù ø Û ~ ï 
uât uất uật 
uất khuất tuất xuất 
uật luật thuật 
uâng 
 ù ø Û ~ ï 
uâng 
uâng khuâng 
67 
oan 
 ù ø Û ~ ï 
oan oán oàn oản oãn oạn 
oan đoan hoan khoan loan ngoan toan 
oán đoán hoán khoán toán xoán 
oàn đoàn hoàn toàn xoàn 
oản đoản khoản toản 
oãn doãn ngoãn 
oạn đoạn hoạn loạn ngoạn soạn 
oam 
 ù ø Û ~ ï 
oam oàm oạm 
oàm ngoàm nhoàm xoàm 
oạm ngoạm 
oat 
 ù ø Û ~ ï 
oat oát oạt 
oát toát thoát xoát 
oạt đoạt hoạt loạt thoạt xoạt 
68 
oap 
 ù ø Û ~ ï 
oap oáp oạp 
oáp ngoáp 
oạp ngoạp 
oac 
 ù ø Û ~ ï 
oac oác oạc 
oác hoác khoác loác 
oạc toạc 
oach 
 ù ø Û ~ ï 
oach oách oạch 
oách hoách 
oạch hoạch 
69 
oang 
 ù ø Û ~ ï 
oang oáng oàng oảng oãng oạng 
oang hoang loang toang xoang thoang 
oáng choáng loáng nhoáng toáng thoáng 
oàng choàng đoàng hoàng xoàng 
oảng choảng đoảng hoảng thoảng 
oãng loãng 
oạng loạng choạng 
oanh 
 ù ø Û ~ ï 
oanh oành oảnh oạnh 
oanh loanh khoanh 
oành hoành 
oảnh ngoảnh 
oạnh hoạnh 
70 
oai 
 ù ø Û ~ ï 
oai oái oài oải oãi oại 
oai choai khoai nhoai thoai 
oái đoái khoái nhoái ngoái toái xoái 
oài đoài hoài loài ngoài xoài 
oải hoải thoải xoải 
oãi xoãi 
oại hoại loại ngoại toại thoại 
oay 
 ù ø Û ~ ï 
oay oáy oạy 
oay hoay ngoay xoay 
oáy hoáy ngoáy xoáy 
oạy ngoạy 
oao 
 ù ø Û ~ ï 
oao oáo 
oao ngoao 
oáo ngoáo 
71 
uyt 
 ù ø Û ~ ï 
uyt uýt uỵt 
uýt buýt huýt suýt xuýt 
uỵt xuỵt 
uych 
 ù ø Û ~ ï 
uych uỵch 
uỵch huỵch 
uynh 
 ù ø Û ~ ï 
uynh uýnh uỳnh 
uynh huynh khuynh 
uýnh luýnh quýnh 
uỳnh huỳnh khuỳnh 
72 
uya 
 ù ø Û ~ ï 
uya 
uya khuya luya tuya 
uyu 
 ù ø Û ~ ï 
uyu uỷu 
uỷu khuỷu 
uyên 
 ù ø Û ~ ï 
uyên uyến uyền uyển uyễn uyện 
uyên chuyên duyên huyên khuyên nguyên tuyên 
uyến chuyến khuyến luyến tuyến xuyến 
uyền chuyền huyền nguyền tuyền 
uyển chuyển khuyển tuyển 
uyễn nguyễn xuyễn 
uyện chuyện huyện luyện nguyện 
73 
uyêt 
 ù ø Û ~ ï 
uyêt uyết uyệt 
uyết huyết khuyết tuyết 
uyệt duyệt huyệt nguyệt 
oăn 
 ù ø Û ~ ï 
oăn oắn oằn 
oăn khoăn xoăn thoăn 
oắn xoắn 
oằn ngoằn 
74 
oăm 
 ù ø Û ~ ï 
oăm oắm 
oắm hoắm 
oăc 
 ù ø Û ~ ï 
oăc oắc 
oắc hoắc ngoắc 
oặc hoặc ngoặc 
oăng 
 ù ø Û ~ ï 
oăng oắng oằng oẵng 
oăng loăng 
oắng thoắng khoắng 
oằng loằng ngoằng 
oẵng oẵng 
75 
oen 
 ù ø Û ~ ï 
oen 
oen hoen khoen 
oem 
 ù ø Û ~ ï 
oem oém 
oém ngoém 
oet 
 ù ø Û ~ ï 
oet oét oẹt 
oét choét hoét khoét loét toét 
oẹt choẹt loẹt toẹt 
oeng 
 ù ø Û ~ ï 
oeng oèng 
oèng xoèng 
76 
oeo 
 ù ø Û ~ ï 
oeo oéo oẻo oẹo 
oéo ngoéo 
oẻo ngoẻo 
oẹo ngoẹo 
uêch 
 ù ø Û ~ ï 
uêch uếch uệch 
uếch huếch 
uệch huệch nguệch tuệch 
uênh 
 ù ø Û ~ ï 
uênh uềnh 
uênh huênh 
uềnh tuềnh 
77 
oong 
 ù ø Û ~ ï 
oong oóng 
oong boong toong xoong 
oóng coóng 
78 
BÀI ĐỌC TUẦN 1, 2, 3 
Từ 
bờ hồ bi bô bi bô cổ cò lá cờ vơ cỏ 
hè về ba vì lò cò la cà li bì bệ vệ 
vở vẽ lá hẹ bó cọ le le ba ba be bé 
bế bé vó bè ve ve bè bè bó cỏ be

Tài liệu đính kèm:

  • pdfluyen_doc_lop_1.pdf